Gmina wyciąga pomocną dłoń do niepełnosprawnych

Gmina wyciąga pomocną dłoń do niepełnosprawnych 15

Diagnoza uwzględniająca trendy demograficzne przeprowadzona w gminie Wisznice wskazała na wzrost liczby osób starszych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych. Wykazała również, że osoby do których będzie skierowany projekt mają jednocześnie utrudniony dostęp do usług społecznych spowodowany barierą finansową, zbyt małą ofertą zajęć i usług w środowisku lokalnym.

„Usługi społeczne w Gminie Wisznice” to tytuł projektu dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. Głównym celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice do 31 grudnia 2022 roku.

Projekt jest skierowany do osób starszych, niepełnosprawnych i niesamodzielnych z Gminy Wisznice, które wyrażą zgodę na uczestnictwo w projekcie (30 mężczyzn i 20 kobiet).

Działania jakie zostały zaplanowane w ramach projektu podzielono na pięć grup. Pierwsza grupa to „usługi profilaktyczne” takie jak konsultacje psychologiczne (diagnoza, profilaktyka i terapia), konsultacje grupowe i indywidualne z dietetykiem (edukacja, profilaktyka i praktyki) oraz konsultacje z psychologiem (higiena, kosmetologia, leki oraz suplementy). Działania te mają zapobiegać chorobom i utracie sprawności, a także nakierowywać na odzyskanie niezależności i przede wszystkim przeciwdziałać umieszczeniu w zakładzie.

Grupa druga „usługi aktywizujące” to działania ukierunkowane na rozwój zainteresowań, umiejętności psychospołecznych oraz integrację ze społecznością lokalną uczestników. W ramach usług aktywizujących będą zorganizowane zajęcia ruchowe (basen, czy rekreacja rowerowa), zajęcia terapeutyczne (biblioterapia, zajęcia muzyczne, hortiterapia), a także zajęcia rozwijające umiejętności i indywidualne zainteresowania oraz integracja ze środowiskiem lokalnym poprzez organizację spotkań i imprez okolicznościowych.

„Usługi asystenckie i opiekuńcze” to nazwa grupy trzeciej. Mają to być usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami (dwie godziny tygodniowo) oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych (dwie godziny dziennie).

W ramach „Usług mieszkalnictwa treningowego” utworzone zostaną 4 miejsca w mieszkaniach treningowych oraz poprowadzone zostaną treningi usamodzielnienia osób kwalifikujących się do tego rodzaju wsparcia. Będą to trzy czteromiesięczne turnusy przeznaczone dla czterech osób na turnus.

Ostatnią grupą działań jakie zostaną podjęte, będzie utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Wisznice.

Wartość całego projektu to 1 580 005 zł. Wkład własny gminy Wisznice wyniesie 89 340 zł. Okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2020-2022.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *