Miasto podzieli się z powiatem pieniędzmi

Miasto podzieli się z powiatem pieniędzmi 15

Na początku lutego odbyła się kolejna sesja rady miasta Międzyrzec Podlaski. Radni pochylili się nad sprawami m.in. modernizacji oświetlenia ulicznego, wprowadzenia tzw. e-usług czy rewitalizacji parku przy Pałacu Potockich oraz podjęli kila istotnych dla miasta uchwał.

Po otwarciu sesji, ustaleniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrał burmistrz miasta, pan Zbigniew Kot. Poinformował on o realizacji trzech projektów: modernizacji oświetlenia ulicznego (m.in. doświetlenie ulicy Siteńskiej i Zadwornej), modernizacji pływalni krytej oraz przebudowy budynku Stanicy na potrzeby WTZ-u.
Oprócz tego rozpoczęto prace konsultacji społecznej w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2019. Miasto przygotowuje się również do wprowadzenia profilu zaufanego za pośrednictwem platformy internetowej w ramach tzw. e-usług, z których będą mogli korzystać wszystcy mieszkańcy.

W okresie międzysesyjnym odbyło się również spotkanie z konserwatorem zabytków,
który wyraził zgodę na plany rewitalizacji parku Potockich (Urząd Miasta spotkał się z kolei z odmową umieszczenia wiaty przystankowej na Dworcu PKS). Wspomniał także o spotkaniu z pracownikami oświaty, gdzie głównym tematem rozmów były kwestie wynagrodzeń.

Burmistrz podsumował przebieg uroczystości związanych z obchodem Krwawych Dni Międzyrzeca – były to m.in konferencje, wyjazdy i cały szereg spotkań na ten temat; jednocześnie zapowiedział przygotowania do nadchodzącego w tym roku kalendarzowym 100-lecia odzyskania niepodległości.

Kolejny punkt sesji przeznaczony był na interpelacje i zapytania mieszkańców miasta. Następnie pytanie zadawali radni, wyrażając niektóre zapytania w imieniu ogółu mieszkańców Międzyrzeca – między innymi na temat poprawy nawierzchni ścieżki rowerowej na ulicy Brzeskiej. Do wypowiedzi obu grup odniósł się burmistrz, który zapowiedział poprawę nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników na różnych obszarach miasta w okresie wiosennym.

W następnym punkcie wszystkim zebranym zostały przedstawione informacje dotyczące funduszy zewnętrznych. Na przestrzeni roku zostało złożonych ponad 20 wniosków. Ogólna kwota wszystkich projektów wyniosła 46,5 mln, przy czym dofinansowanie wynosiło 29 mln złotych. Na dzień dzisiejszy zostały zawarte umowy na dofinansowanie w wysokości 19,7 mln, a wartość inwestycji wynosi 31,5 mln. Dofinansowanie pochodzi głównie ze środków Unii Europejskiej.

Obecnie rozpatrywanych jest osiem wniosków, m.in. rewitalizacji Pałacu Potockich, rewitalizacji żwirowni, utworzenia wypożyczalni sprzętu sportowego na żwirowni oraz remontu sali konferencyjnej.

Radni w większości jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Międzyrzecu Podlaskim. Następnie zmienili uchwałę w sprawie ustanowienia nagrody „Międzyrzecka Muza” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i zatwierdzili uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu w zakresie remontu skrzyżowania ulicy Łukowskiej z ulicą Pocztową.
Wyrażono także zgodę na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.
Inne podjęte uchwały dotyczyły niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Międzyrzec Podlaski, określenia szczegółowych zasad udzielania ulg, określonych w art. 59 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zmian w budżecie miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2018.

Na koniec przewodniczący rady miasta, Robert Matejek, przypomniał o zobowiązaniu każdego radnego do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, jak i oświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu w ubiegłym roku podatkowym.

Po przyjęciu wniosków złożonych przez radnych nastąpiło zamknięcie obrad.

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *