O suszy, zagospodarowaniu odpadów. Spotkają się z sołtysami

O suszy, zagospodarowaniu odpadów. Spotkają się z sołtysami 16

W przyszłym tygodniu radni gminy Biała Podlaska spotkają się na kolejnym posiedzeniu. Na spotkanie zostali zaproszeni sołtysi z ternu gminy. 

Sesja Rady gminy Biała Podlaska odbędzie się we wtorek (21 stycznia)  w Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym na małej sali sportowej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Omówienie Rządowego projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy STOP SUSZY (konsultacje społeczne) – referuje Henryk Gmitruczuk – Dyrektor Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białej Podlaskiej.
5. Omówienie nowych zasad odbioru odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 r. – referuje Krzysztof Kempka – inspektor ds. ochrony środowiska.
6. Zapoznanie sołtysów z uchwałą budżetową na rok 2020 – referuje Krzysztof Radzikowski – Skarbnik Gminy Biała Podlaska.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
9.1. „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biała Podlaska”;
9.2. szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi; – referuje Marlena Makaruk – Kierownik GOPS
9.3. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Biała Podlaska; – referuje Czesław Pikacz – inspektor zarządzania kryzysowego w gminie 9.4. wyrażenia zgody na udzielenie Niepublicznej Szkole Podstawowej w Dokudowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Nasza Szkoła” dotacji w wyższej wysokości i ustalenia okresu udzielenia tej dotacji. – referuje Krzysztof
Radzikowski – Skarbnik Gminy
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad

Udostępnij!

Komentarze: 0

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *