Połączą Sławacinek ze Styrzyńcem. Wybudują drogę w Czosnówce

Połączą Sławacinek ze Styrzyńcem. Wybudują drogę w Czosnówce 16

W tym roku gmina Biała Podlaska zdobyła duże dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych do budowy dróg na swoim terenie. Zostanie położony dywanik asfaltowy na dwóch drogach.

Pierwsza droga to łącznik Sławacinka Starego a Styrzyńca. Obecnie stan drogi jest katastrofalny. Gmina kilka lat temu przejęła tą drogę od powiatu bialskiego. Łączna długość odcinka to 4,434 km, wartość projektu – 3.837.402,71 zł, Dofinansowanie 2.302.402,71 zł (60%), wkład własny 1.534.961,71 zł. okres realizacji – maj 2020 –kwiecień 2021.

Proponowany projekt obejmujący dokończenie budowy drogi, w tym połączenie w całość (docelowa długość ciągu jezdni asfaltowej 7082m) odcinków asfaltowych przedzielonych odcinkiem gruntowym (aktualna długość odcinka gruntowego 1452 m) wpłynie niewątpliwie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ponieważ droga asfaltowa zapewnia bezpieczne warunki podróżowania – zwłaszcza w porównaniu do drogi o nawierzchni gruntowej. Bezpieczeństwo ruchu pieszych zagwarantowane będzie wykonaniem chodników na odcinku o największym zagęszczeniu zabudowań oraz największym natężeniu ruchu pozwoli to na oddzielenie ruchu kołowego od ruchu pieszego, co ma kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa.

Na drodze zlokalizowane są przejścia dla pieszych oznakowane znakami drogowymi pionowymi i poziomymi.

– Dzięki budowie drogi asfaltowej i wprowadzeniu w życie organizacji ruchu, poprawie ulegnie płynność jazdy. Oznakowanie gwarantuje poprawne zarządzanie prędkością na proponowanym do dofinansowania odcinku – zaznacza Wiesław Panasiuk, wójt gminy Biała Podlaska.

Zastosowane rozwiązania: W km 7+482,69 wprowadzone zostanie w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 100304L ograniczenie prędkości do 30 km/h co spowoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków oraz zmniejszenie skutków ewentualnych wypadków.  Istniejace oznakowanie znakami drogowymi A-7 „ustąp pierwszeństwa ” na skrzyżowaniach w km 5+994, w km 8+502,00 ( strona wschodnia), w km 9+579,20 , w km11+087,00 oraz w km 11+119,20, ponadto w/w oznakowanie zostanie uzupełnione o analogiczne oznakowanie km 8+502(strona zachodnia). Na skrzyżowaniach w km 10+252,00 oraz w km 10+611,00 istniejące oznakowanie poziome i pionowe D-6 „przejscie dla pieszych”.  Oznakowanie przystanków autobusowych szt.3 znakiem D15. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie funkcjonalnej hierarchizacji drogowo-ulicznej: drogi tranzytowe,drogi rozprowadzające i dojazdowe

Budowa drogi ul. Lipowa w miejscowości Czosnówka, która w wyniku realizacji zadania zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. Obecnie droga na odcinku wnioskowanym do realizacji posiada nawierzchnię gruntową (w odcinku północnym, od odcinka wnioskowanego do ulicy Bialskiej /droga powiatowa/ nawierzchnia asfaltowa).

– W wyniku realizacji inwestycji uzyska się drogę o jednorodnej nawierzchni asfaltowej, włączoną do drogi powiatowej (ul. Bialska) o nawierzchni asfaltowej = dodaje wójt. Parametry drogi po realizacji: droga jednojezdniowa o szerokości pasa ruchu 3,0m, nośności 80kN/oś, kategoria ruchu KR-1, klasa drogi D, pobocza obustronne gruntowe o szerokości 0,75m – są to parametry typowe dla budowanych aktualnie dróg gminnych klasy D.

Udostępnij!

Komentarze: 2

Twój E-mail nie zostanie opublikowany. Pola obowiązkowe zostały oznaczone *